top of page

KASAM: En nyckel till psykisk hälsa

Ge en person en fisk och hen har mat för en dag. Lär hen att fiska och hen har mat för resten av livet. 


 I vår ständigt föränderliga och ibland utmanande värld är det viktigt att vi kan hantera stress och möta livets påfrestningar med motståndskraft. Ett begrepp som har kommit att spela en central roll inom detta område är KASAM, vilket står för "känsla av sammanhang". 

 KASAM är en modell som utvecklades av läkaren Aaron Antonovsky på 1970-talet. Modellen fokuserar på individens förmåga att förstå, hantera och finna mening i sitt liv, särskilt i relation till stressiga situationer. Modellen består av tre huvudkomponenter: 


  • Förståbarhet: Här handlar det om att förstå och tolka vad som händer i ens liv. Personer med hög förståbarhet har lättare att se samband och mönster i tillvaron, vilket ger dem ökad kontroll och minskad upplevelse av stress. 

  • Hanterbarhet: Denna komponent handlar om att känna att man har tillräckliga resurser och förmågor för att möta de utmaningar man ställs inför. Det innebär att kunna använda sig av sina egna resurser och söka stöd när det behövs. 

  • Meningsfullhet: Den tredje komponenten handlar om att finna mening och syfte i det man gör och upplever. Att ha en känsla av meningsfullhet ger en stark grund att stå på, även i svåra tider. 

  

Att utveckla och stärka sin KASAM är avgörande för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Genom att reflektera över ens livssituation, hitta sätt att hantera stress och söka mening i det vi gör, kan vi öka vår motståndskraft och skapa en balanserad grund för att möta livets utmaningar. 


 Sammanfattningsvis är KASAM inte bara en teoretisk modell utan en praktisk verktygslåda för att främja en hälsosam livsstil och upplevelse av psykiskt välbefinnande. KASAM är också den grund på vilken majoriteten av långsiktigt hälsofrämjande arbete vilar. Genom att lära en person förstå varför den bör göra en förändring ökar möjligheten att denna förändring inte bara blir av utan blir bestående. 


Att investera tid och energi i att stärka sin känsla av sammanhang kan vara en nyckel till en mer harmonisk och meningsfull tillvaro! 8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page